Organizacná štruktúra - Osztályok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch sa organizacne delí na:

 • - úsek regionálneho hygienika a generálny tajomník služobného úradu
 • - osobný úrad
 • - odborné pracoviská
 • - oddelenie hospodársko-technických cinností
 • Úsek regionálného hygienika a generálny tajomník služobného úradu:

 • - Sekretariát
 • - Oddelenie organizacno-dokumentacné a právne
 • - Úsek kontroly
 • - Osobný úrad
 • - Personalistika
 • Odborné pracoviská:

  Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia - Környezet- és Település-Egészségügyi Osztály

 • Svetový deň vody
 • Soláriá a zdravie
 • Vyjadrenie k medializovaným informáciám o Termálnom kúpalisku Podhájska
 • Dotazník - kvalita vody na kúpanie
 • Zdravotné riziká z používania solárií
 • Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
 • Svetový deň vody 2022 - výsledky
 • Monitoring pitných vôd
 • Kontrola kvality vody na štrkovisku TONA Šurany
 • Kontrola kvality vody v artézskych studniach v meste Nové Zámky
 • Kontrola kvality vody v bazénoch - výsledky RÚVZ NZ v roku 2020
 • Kontrola kvality vody v bazénoch - výsledky RÚVZ NZ v roku 2021
 • Kontrola kvality vody v bazénoch - výsledky kvality prevádzkovateľa v roku 2020
 • Kontrola kvality vody v bazénoch - výsledky kvality prevádzkovateľa v roku 2021
 • Odborná spôsobilost v zariadeniach OSO služieb - študijný materiál
 • Žiadosti - vzory
 • Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
 • Žiadosť o opätovné preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
 • Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách.
 • Platnost osvedčení o odbornej spôsobilosti - upozornenie!
 • Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí - dotazník
 • Letná turistická sezóna 2021
 • Nebezpečné výrobky na tetovanie
 • Upozornenie pre všetkých prevádzkovateľov ubytovacích zariadení.
 • Oddelenie hygieny detí a mládeže - Gyermek- és Ifjúság-Egészségügyi Osztály

 • Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola
 • Radíme rodičom pred začiatkom školského roka.
 • Učíme deti zdravo jesť aj hýbať sa
 • Sezóna pieskovísk je tu. Na čo všetko treba myslieť pri hre detí na pieskovisku
 • Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov
 • Oddelenie hygieny výživy - Élelmezés- és Táplálkozás-Egészségügyi Osztály

 • Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín
 • I n f o r m á c i a o výskyte nebezpečného výrobku – Smart Cook, skleněný Hrnek 3 ks
 • PERSONÁLNE OBSADENIE ODDELENIA HYGIENY VÝŽIVY
 • Žiadosť
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania
 • Prevádzkový poriadok ambulantný predaj pokrmov a nápojov
 • Prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
 • Žiadosť o opätovné preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
 • Odborná spôsobilosť - študijný materiál
 • Навчальний матеріал для перевірки професійної компетентності для виконання епідеміологічно важливої діяльності у виробництві, обробці та збуті харчових продуктів і їжі
 • Novela vyhlášky č. 533/200 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti
 • Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po DMT charitatívnou organizáciou
 • Alergény označovanie - usmernenie
 • Označovanie potravín - smernica EU
 • Hlavné potravinové alergény - označovania
 • Riziká pri pobyte na slnku
 • Upozornenie "Black" (čierna) hena spôsobuje vážne poškodenie zdravia ľudí
 • Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti
 • Usmerňujúci dokument
 • Platná legislatíva
 • Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi v zariadeniach spoločného stravovania
 • Nebezpečný výrobok: Kolodium forte
 • Vestník MZ SR - odporúčané výživové dávky
 • Zoznam nebezpečných kozmetických výrobkov nájdete na stránke: www.uvzsr.sk
 • Manuál pre zabezpečenie systému hygieny v maloobchode
 • Základné legislatívne požiadavky pre prevádzkovateľov potravinárskych zariadení
 • 4978_2011 usmernenie pre dovoz obalov z Činy a Honkongu
 • Personálne obsadenie oddelenia
 • Projekt: Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie
 • Oddelenie epidemiológie - Epidemiológiai Osztály

 • Začnite na Vianoce zdravšie jesť
 • Svetový deň boja proti AIDS
 • Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2020
 • Správna hygiena a dezinfekcia rúk ako prevencia šírenia MRSA
 • Kampaň: hygiena a dezinfekcia rúk
 • Postantibiotické hnačky vyvolané toxínom Closridium difficile
 • Protiepidemické opatrenia pri výskyte epidemiologicky závažných patogénov
 • Pokyny k očkovaniu pred cestou do záhraničia
 • V záujme zdravia našich detí
 • Vyhláška MZSR 585/2008 Z.z.
 • Odborné informácie k téme "očkovanie"
 • Sedem dôvodov prečo je očkovanie prioritou
 • Požiadavky na ochranu zdravia po záplavách
 • Hlásenie infekčných ochorení
 • Poradňa očkovania
 • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva - Munkaegészségügyi Osztály

 • Kampan „Zdravé pracoviská – bezpečnost v údržbe“
 • ELEKTRONICKÉ OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2“
 • Oddelenie hospodársko-technických činností - Ekonómiai Osztály (ekonomický)

 • V ekonomike (plán, rozpočet, štatistika, investície, finančné a mzdové účtovníctvo, OTE, fakturácia, pokľadňa)
 • v prevádzke (prevádzka, MTZ, údržba, doprava, OBP, PO, archivácia)
 • Sadzobník úhrad nákladov
 • Sadzobník cien pre odborné expertízy vykonávané pracovníkmi RÚVZ Nové Zámky
 • Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu - Egészségnevelési Osztály

 • Usmernenie k aktivitám v rámci Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 26.jún 2022
 • Svetový deň bez tabaku
 • Svetový deň hypertenzie 2022
 • Svetový deň – Pohybom ku zdraviu
 • Európsky deň melanómu – 9. máj 2022
 • Svetový deň zdravia 2022 - „Naša planéta, naše zdravie“
 • Európsky kódex proti rakovine
 • Svetový deň obezity
 • Svetový deň Alzheimerovej choroby
 • Ako podporiť duševné zdravie starších ľudí počas pandémie COVID-19
 • Letný manuál prevencie horúčav
 • Ako mám prestať fajčiť ?
 • Svetový deň bez tabaku
 • Vyzvi srdce k pohybu 2021
 • Svetový deň boja proti AIDS
 • SENIORI A OCHORENIE COVID-19 ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ
 • Pripravte sa na zimný čas - zmena letného času
 • svetový deň potravín
 • Svetový deň umývania rúk
 • Chrípková sezónak
 • SVETOVÝ DEŇ ALZHEIMEROVEJ CHOROBY
 • Alzheimerova choroba
 • Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov
 • SOĽ nie je nad ZLATO
 • Kúpacia sezóna 2019
 • Horúčavy bez zdravotných rizík
 • Svetový deň bez tabaku
 • Fetálny alkoholový syndróm
 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM ALKOHOL A SPOLOČNOSŤ
 • Európsky kódex proti rakovine
 • Svetový deň zdravia - seniori
 • Svetový deň ústneho zdravia
 • Svetový deň duševného zdravia
 • Svetový deň diabetu
 • Svetový deň diabetu
 • Svetový deň proti rakovine
 • Koncepcia odboru výchova k zdraviu
 • Európsky deň ústneho zdravia
 • Poradna zdravia
 • Srdce žien
 • Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi"
 •  

  Design provided by TeRaCoD.